Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Graphic Art

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Graphic Art onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden vermeld op de facturen. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 1. Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn steeds geheel vrijblijvend. De firma Graphic Art is slechts eerst verbonden nadat zij een offerte schriftelijk heeft bevestigd.

 1. De gegeven leveringstermijn wordt slechts bij benadering aangeduid en verbindt de firma Graphic Art niet. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak ook, doet in hoofde van de afnemer geen enkel recht ontstaan op schadevergoeding en/of van de overeenkomst en/of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voorvloeit.

 1. Klachten betreffende gebreken, die redelijkerwijze zichtbaar waren of onmiddellijk konden geconstateerd worden, dienen gemeld te worden aan de firma Graphic Art bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na leveringsdatum.

 1. Alle betalingen dienen contant of door overschrijving op een bankrekening van de firma Graphic Art. geschied te zijn uiterlijk 5 (vijf) dagen na emissiedatum der factuur. Tenzij anders vermeld op de facturen. Indien na deze datum geen betaling werd bekomen, wordt de afnemer van rechtswege geacht in gebreken te zijn en dit zonder enige ingebrekestelling door de firma Graphic Art. De afnemer zal, ingeval van laattijdige betaling, verwijlintresten van 1,25% per maand verschuldigd zijn op het nog te betalen bedrag. Tevens wordt er, in geval van laattijdige betaling, een conventionele schadevergoeding van 10 % op het nog te betalen bedrag bedongen, met een minimum van 50 €

 1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de door de firma Graphic Art geleverde goederen en toebehoren in afwijking van art. 1583 B.W., haar uitsluitende eigendom blijven tot aan de gehele voldoening van alle door de afnemer verschuldigde bedragen, BTW, conventionele verwijlintresten en conventionele schadevergoeding.

 1. De risico’s met betrekking tot de geleverde goederen gaan over op de afnemer van zodra ze de opslagplaatsen van de firma Graphic Art verlaten, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.

 1. Indien de verkoop machines, apparaten, gereedschap of ander bedrijfsuitrustingsmateriaal betreft, bestemd om in de onderneming van afnemer gebruikt te worden, zal de firma Graphic Art, ter vrijwaring van haar voorrecht als onbetaalde verkoper, steeds het recht hebben om binnen 10 (tien) dagen na levering een door haar uitsluitend afschrift van de al dan niet aanvaarde factuur neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de afnemer zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

 1. Ingeval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht 2° kanton Sint-Niklaas, de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, en de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 1. Er wordt geen verkochte goederen terug genomen zonder grondige redenen.

 1. Voor alle bestellingen zal een voorschot worden gevraagd van 100%, deze wordt dan gefactureerd. Het voorschot dient betaald te worden alvorens de werken worden gestart door overschrijving op een bankrekening van de firma Graphic Art, wij aanvaarden geen cash geld meer. Indien de goederen via transport worden geleverd, dient het saldo op onze rekeningen te staan alvorens de goederen worden verzonden.

 1. Voor de bedeling van flyers en/of folders, vragen wij de volledige betaling (100%) op voorhand en op factuur. Er worden geen bedelingen uitgevoerd als deze niet zijn betaald. Het bedrag van de factuur moet minstens 1 week vóór de bedelingsdatum op onze rekening staan en de flyers/folders dienen in ons magazijn te worden afgeleverd. Perfectie bestaat niet dus kunnen wij U ook geen 100% correcte bedeling garanderen. Afhankelijk van de omstandigheden en de veiligheid van onze bedelers, kunnen wij U wel een bedeling garanderen van 96%. Ook worden alle flyers/folders nageteld op hoeveelheid. Alle niet bedeelde flyers/folders worden aan de klant terug bezorgd, zonder enige recht op enige vergoeding of terugbetaling.

 1. De voertaal van alle documenten (zowel contracten, offerten, facturen, brieven, enz…) zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren. Zelfs indien de Maatschappelijke Zetel van de klanten in een ander land of regio is gevestigd. Alle communicatie zal steeds naar het adres van de Maatschappelijke Zetel worden verzonden tenzij anders overeengekomen.